A.F.V.A. Amis Footballeurs de la Vallée de l’Attert
Egide Thill
Président
25, beim Kinnebësch
L-8615 PLaten
Amicale Pompjëeen Préizerdaul anno 1853 asbl
Janssen Paul
Président
2, ferme Janssen
L-8614 Reimberg
Amicale vum Drëtten Alter asbl. Gemeng Préizerdaul
Mariechen Martiny-Schaus
Présidente
1, Préizermillen
L-8612 Pratz
BBC Rebound Préizerdaul 93
Romy Gregorius
8, rue Belle-vue
L-8614 Reimberg
BVB Amigo’en 09 Lëtzebuerg
Alain Thein
Club des Jeunes Préizerdaul
Nick Kuffer

Président

Critérium Néckel Koob asbl
Edy Graf
Président
11, Kinnewee
L-8606 Bettborn
Dauler Atelier asbl
Schrenger Camille

Président

1, rue St. Roch, 8614 Reimberg

GSM: 691 629 026

cschreng@pt.lu

Dauler Fiederball
Théo Ney

Président
43, beim Kinnebësch
L-8615 Platen

Felix Loos
Secrétaire sportif et compétitions
Mandy Boes
Dauler Schimmelkëscht asbl
Luc Ruppert
Président
20, beim Kinnebesch
L-8615 Platen
facebook-icon
Dësch-Tennis Préizerdaul
Raymond Flick

Président
661 250 966

Guy Gira

caissier
661 580 914

Astrid Feltgen-Weiler

secrétaire

FC Préizerdaul-Réiden
Manuel Kaufmann
Président
Jo Majerus
Secrétaire
facebook-icon
Fëscherkollegen Préizerdaul 77
Etienne Heirendt
Président
Maison 3
L-9769 Roder
Mike Dusemang

Secrétaire

1A, an der Buch
L-8811 Bilsdorf
Lëtzebuerger Guiden a Scouten St. Maximilien Kolbe Groussbus
Francis Koch

Secrétaire

22, ënnert de Kaulen
L-9167 Mertzig
ONG Komm Hëllef Mat Préizerdaul asbl

Monique Mousel
Présidente
55, rue St.-Roch
L-8614 Reimberg

Jo Ruppert
Secrétaire
11, rue Dr Lucius
L-8614 Reimberg
Philharmonie Préizerdaul asbl

Franz Hilger
Président

Mylène Schrenger
Racing Team Power-Bull’s
Claude Schumacher

Président

2, rue Hiel
L-8715 Everlange
facebook-icon
Rex Club Lëtzebuerg
Roger Schickes
Président
Hauptstrooss 35
L-9742 Boxhorn
Section des Enrôlés de Force Grosbous, Préizerdaul, Vichten et Wahl
Isabelle Asseray
14, rue de Buschrodt
L-8612 Pratz
Supporterclub Marie Schreiber
Servais Antony

Président

Julie Schreiber

Secrétaire

Syndicat d’Initiative
Josée Steichen
Présidente
23, rue principale
L-8612 Pratz

Line Dancers Préizerdaul

Danielle Ney
Tennis Club Préizerdaul
Berthy Jacquemoth-Neys
Présidente
6, A Maetschent
L-8612 Pratz
Velosveräin Tool Time Préizerdaul
Michel Jacquemoth
Président
15, rue de Buschrodt
L-8612 Pratz
Walter Röhrl Fan Lëtzebuerg asbl
Jeannot Guth
Président
152, rue principale
L-8611 Platen
Dernière modification le 12/06/2024
Aller au contenu principal